Princípy

Webové sídlo vendinvest.hu prevádzkuje spoločnosť Vendinvest Kft. (ďalej len Správca údajov).
Služby webového sídla využíva Používateľ dobrovoľne, preto správa príslušných údajov sa zakladá na dobrovoľnom poskytnutí údajov. Správca údajov spravuje osobné údaje dôverne a podnikne všetky technické a organizačné opatrenia pre zamedzenie prístupu nepovolaných osôb k spravovaným údajom.

Údaje Prevádzkovateľa:

Názov: Vendinvest Kft.
Adresa: 8000 Székesfehérvár Lehel utca 36.
Telefón: +36-30-946-6715
E-mail: info@vendinvest.hu

Spracovateľ údajov:

Názov: LIW Intermedia Kft.
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 172.
Telefón: +36 22 315 027
E-mail: info@liw.hu

Účel správy údajov a uložené údaje

Informácie zaznamenávané automaticky prostredníctvom našich serverov

Naše servery automaticky zaznamenávajú IP adresu, typ používaného prehliadača a operačného systému používateľa a niekoľko ďalších informácií. Tieto informácie sa používajú len v spracovanej forme na štatistické účely, opravy prípadných chýb a zlepšovanie našich služieb.

Používanie cookies (tiež známe ako sušienky)

Niektoré naše služby môžu uložiť na počítači používateľa jedinečný identifikátor, tzv. cookie. Súbor cookie predstavuje informačný balíček obsahujúci rôzne informácie, uložený na počítači používateľa, umožňujúci vyžiadanie určitých údajov. Súbory cookie slúžia jedine na uľahčenie overovania totožnosti používateľov (napr. vstup, zobrazené stránky). Zobrazenie obsahu viazaného na registráciu je z technologických dôvodov možné iba na počítači, ktorý prijal súbor cookie. Súbor cookie je platný až do zatvorenia prehliadača. Používateľ môže vlastné súbory cookie kedykoľvek odstrániť pomocou svojho webového prehliadača.

Uložené údaje

Pri podaní žiadosti o ponuku: Meno, E-mail, Telefón, Firma, Funkcia. Informácie týkajúce sa kontaktných údajov zákazníka sú potrebné pre vydanie ponuky.

Pri objednávaní pomôcok: Meno, E-mail, Telefón, Firma, Funkcia. Tieto údaje sú kontaktné údaje zákazníka, sú potrebné pre odoslanie pomôcok.

Právny titul správy dát

Služby webového sídla využíva Používateľ dobrovoľne. Získanie údajov sa zakladá na dobrovoľnom súhlase.

Prístupové práva, práva na opravu a vymazanie

Používateľ si môže kedykoľvek vyžiadať informácie o správe svojich osobných údajov. Na žiadosť Používateľa poskytne Prevádzkovateľ informácie o spravovaných údajoch, o účele správy dát, o právnom titule, o dobe trvania správy dát, o názve, o adrese (sídle) spracovateľa údajov a jeho činnosti súvisiacej so správou dát a tiež o tom, komu a na aký účel budú tieto údaje poskytnuté. Informácie podá v čo najkratšom čase, písomne, najneskôr však do 30 dní od podania žiadosti. Žiadosť musí byť doručená na e-mailovú adresu služby zákazníkom Správcu údajov.

Vymazanie, resp. úpravu údajov môžete iniciovať kedykoľvek použitím funkcie určenej pre tento účel (napr. vymazať registráciu, odhlásiť sa z odberu informačného buletínu, upraviť údaje), alebo nám pošlite takúto žiadosť na e-mailovú adresu zákazníckeho servisu.

Klientom nepoužívané uložené údaje (napr. údaje zadané pri prihlasovaní), ktoré nie sú nevyhnutné pre udržiavanie kontaktu s klientom alebo pre vybavenie prípadných záručných reklamácií budú vymazané maximálne do troch rokov.

Práva a možnosti uplatnenia práv

Uplatnenie práv na súde

V prípade porušenia práva na ochranu osobných údajov sa Používateľ môže obrátiť na súd.

Vyšetrovanie komisárom pre ochranu osobných údajov

Na základe ustanovení § 27 maďarského zákona o ochrane osobných údajov sa môže každý obrátiť na komisára pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že v súvislosti s nakladaním s jeho osobnými údajmi došlo k porušeniu zákona, alebo existuje takáto priama hrozba, ak v danej veci neprebieha súdne konanie. Nikto nesmie utrpieť ujmu kvôli oznámeniu podanému komisárovi pre ochranu údajov. Oznamovateľovi prináleží rovnaká ochrana ako oznamovateľovi z verejného záujmu.
Oznámenie je možné komisárovi pre ochranu údajov podať bezplatne, bez formálnych obmedzená, webové sídlo komisára pre ochranu údajov je k dispozícii na adrese http://abiweb.obh.hu/abi/

Externé prepojenia alebo odkazy

Naše webové sídlo môže obsahovať také prepojenia (odkazy), ktoré smerujú na webové sídla iných poskytovateľov služieb. Za ochranu údajov a informácií zo strany týchto poskytovateľov služieb nenesie Správca údajov žiadnu zodpovednosť.